nabór wniosków do działania 4.2 lubelskie
Trwa nabór wniosków na projekty OZE - lubelskie

Konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20

Kto może składać wnioski?

·                  Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

·                  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.                Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

2.                Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;

3.                Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);

4.                Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;

Przedsiębiorstwa zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu bezpośrednio na stronach LAWP lub poprzez kontakt mailowy z naszym biurem. Wnioski o dofinansowanie inwestycji OZE można składać do 28.02.2020 r.