[MAZOWIECKIE] 4.1 Odnawialne źródła energii
- ogłoszenie o naborze wniosków


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 28 kwietnia 2017 r. do 02 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Wsparciem zostaną objęte również instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu / maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

1 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000,00 EUR