[MAŁOPOLSKIE] 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
- ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

-        październik 2017 r. dla I rundy;

-        grudzień 2017 r. dla II rundy;

-        luty 2018 r. dla III rundy.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-        przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

-        konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

-        konsorcja przedsiębiorstwa z udziałem: jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B_R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa

2. przygotowanie prototypów doświadczalnych

3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych

4. walidacja danego rozwiązania

5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa

6.wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego)

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 173 240 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

-1- pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

-        mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%

-        średnie przedsiębiorstwa – 60%

-        pozostali beneficjenci – 50%

w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

-        mikro- i małe przedsiębiorstwa – 45%

-        średnie przedsiębiorstwa – 35%

-        pozostali beneficjenci – 25%

w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

-        mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%

-        średnie przedsiębiorstwa – 60%

-        pozostali beneficjenci – 50%

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 214 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

-2- pomoc dla MŚP na wsparcie innowacyjności:

50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie od rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa)

-3- pomoc de minimis:

maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy de minimis nie może być wyższa niż wartości określone w §26 Regulaminu konkursu (tj. wartości określone w przypadku pomocy publicznej), a w przypadku dofinansowania kosztów uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa niż wartości określone w §27 Regulaminu konkursu (tj. 50% kosztów kwalifikowanych)

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

w przypadku badań przemysłowych – 20%

w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%

w przypadku studium wykonalności – 30%

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 25 000 000 PLN.