[LUBELSKIE] Rozstrzygnięcie konkursu
Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw


W dniu 5 października 2017 roku Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Zarządzeniem nr 76/17 zatwierdził „Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania dostępna jest pod tym linkiem.


Wszystkim naszym Klientom gratulujemy!