[LUBELSKIE] Planowany nabór wniosków
Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach winno nastąpić w grudniu  2016 r – zgodnie z harmonogramem nabór wniosków  rozpocznie się w lutym 2017 r.

 

W ramach konkursu będzie można zgłaszać projekty:

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).