[LUBELSKIE] Ogłoszenie o naborze wniosków
- Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 28.02.2017 r. do 31.05.2017 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

 

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

- Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

- Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

- Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.

- Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

 

Finanse

Zgodnie z rozdziałem V pkt. 5.1 Regulaminu konkursu

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 92 617 864,02 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 9 261 786,40 zł.