[LUBELSKIE] Ogłoszenie o konkursie
1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa z przedsiębiorstwach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 15 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

                                                                    

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

- duże przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

 

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%

- średnie przedsiębiorstwa: 60%

- duże przedsiębiorstwa: 50%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 53 883 700,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 5 388 370,00 zł.