[LUBELSKIE] Nowy nabór
projekty dot. poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (Działanie 5.1)

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 30 kwietnia 2018 r. do 01 czerwca 2018 r. do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami w ramach niniejszego konkursu mogą być:

   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

   spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.   głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach

2.   technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

3.  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych

4.  budowa i przebudowa / wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego)

5.    przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Ponadto, jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Jako element powyższych typów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

          mikro-przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 65%

          średnie przedsiębiorstwa: 55%

          spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki: 45%

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 110 105 561,90 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 11 010 556,19 zł.