[LUBELSKIE] Nabór wniosków
szanse dla przedsiębiorstw na rewitalizację budynków

Sięgnij po dotacje – przedsiębiorcy mogą składać wnioski na projekty których przedmiotem będzie przebudowa, remont lub modernizacja budynków (w tym zdegradowanych) w celu prowadzenia działalności, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowywaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: od 30 września 2017 r. do 13 listopada 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.

Kto może składać wnioski?

 • JST oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
 • Samorządowe Jednostki Organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
 • Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej
 • MŚP (przedsiębiorstwa zobligowane są prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)

W ramach przedmiotowego konkursu ww. podmioty uprawnione są do ubiegania się o wsparcie projektów zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji na terenach gmin, w których siedzibę mają powiaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków (tj. obiektów wyłączonych z użytkowania z uwagi na stan techniczny, lub niespełniających warunków technicznych umożliwiających ich użytkowanie; za zdegradowany można też uznać obiekt, który w wyniku długiego użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploatacji: awaryjność sieci wewnętrznych budynku, zużycie stolarki okiennej i drzwiowej, niedostateczne parametry termoizolacyjności), w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem Tereniu funkcjonalnie związanego z obiektem
 2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych
 3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historyczny mnie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem
 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych
 5. Zakup wyposażenia – wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić budynek po realizacji projektu
 6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjną, ciepłownicza, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu
 7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne o realizacji celów projektu
 8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu
 9. Rozwój miejskich terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu
 10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

 • Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną / pomocą de minimis i niegenerujące dochodu: 85% wydatków kwalifikowalnych
 • Projekty w części objętej pomocą publiczną / pomocą de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych
 • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

Regulamin do konkursu dostępny jest tutaj.