[LUBELSKIE] Harmonogram
planowanych naborów wniosków na 2018 r.

Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła harmonogram naborów wniosków planowanych na 2018 r. Już dziś warto zapoznać się z terminami i przystąpić do przygotowywania projektów. Poniżej przedstawiamy część z planowanych naborów, w ramach których mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP.

1/ Działanie 1.2 Badania celowe

§  planowane ogłoszenie konkursu: kwiecień 2018

§  planowany termin rozpoczęcia naboru: maj 2018

Typy projektów, na które można otrzymać dofinansowanie:

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzania eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Typ beneficjenta:

Przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, a także przedsiębiorstwa duże).

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

2/ Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

§  planowane ogłoszenie konkursu: luty2018

§  planowany termin rozpoczęcia naboru: marzec 2018

Typy projektów, na które można otrzymać dofinansowanie:

Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Typ beneficjenta:

Przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, a także przedsiębiorstwa duże).

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

3/ Działanie 1.5 Bon na innowacje

§  planowane ogłoszenie konkursu: marzec 2018

§  planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2018

Typy projektów, na które można otrzymać dofinansowanie:

1.        projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa)

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

2.       projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:

- opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;

- opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;

testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

3.       projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia

Typ beneficjenta:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. U. L 124 z 20 maja 2003), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

4/ Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

§  planowane ogłoszenie konkursu: marzec 2018

§  planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2018

Typy projektów, na które można otrzymać dofinansowanie:

1.        Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach

2.       Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

3.       Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych

4.      Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),

5.       Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji oze (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Ponadto, jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego). Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Typ beneficjenta:

1.        Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

2.       Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

3.       podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014


Pełny harmonogram dostępny jest do pobrania pod niniejszym linkiem - zachęcamy do zapoznania się.