[LUBELSKIE] Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
- nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: od 31 stycznia 2017 r. do 02 marca 2017 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014)

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

2. duże przedsiębiorstwa

3. przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności – zakup środków trwałych – aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności

 

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

-        mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%

-        średnie przedsiębiorstwa: 60%

-        duże przedsiębiorstwa: 50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 46 618 070,36 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 4 661 807,03 zł.