[LUBELSKIE] Dotacje dla MŚP
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP


Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP.

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 01 lutego 2018 r. do 12 lutego 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018

 

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

•            Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

•            Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.

•            Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

1. Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.:

-        analiza potrzeb rozwojowych,

-        szkolenia,

-        doradztwo.

2. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 4:

Dofinansowanie usługi rozwojowej:

1) Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

-        dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% kosztów usługi rozwojowej;

-        dla małego przedsiębiorstwa - 70% kosztów usługi rozwojowej;

-        dla średniego przedsiębiorstwa - 60% kosztów usługi rozwojowej.

2) Limity, o których mowa w pkt 1, ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:

-        dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;

-        dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;

-        dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.

3) Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

4) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15.000,00 PLN.

3. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 6:

Projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

 

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

-        w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;

-        w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;

-        w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

 

Warunek powyższy podlega ocenie na podstawie kryterium ogólnego zerojedynkowego nr 6: Zgodność projektu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020. Projekty niezgodne z SZOOP nie mogą zostać przyjęte do realizacji.

 

Minimalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

Maksymalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 46 558 018,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 4 655 801,80  PLN.

 

W ramach dostępnej w ramach konkursu alokacji środków zostaną podzielone na poszczególne podregiony. Ma to na celu zapewnienie równego i łatwego dostępu do wsparcia w ramach Działania 10.1.

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych na poszczególne podregiony przedstawia się następująco:

•            podregion bialski i chełmsko-zamojski – 18 157 627,02 zł;

•            podregion lubelski – 19 088 787,38 zł;

•            podregion puławski – 9 311 603,60 zł