[LUBELSKIE] Bon na innowacje w MŚP
Innowacje - Bon na 100 tys. zł dla lubelskich firm

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do zdobycia w ramach projektu jest aż 100 000 zł i dofinansowanie to udzielane jest w formie pomocy de minimis.

Wnioski można składać od 31 października do 30 listopada 2017 r. (do godziny 15-tej). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu składać należy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. U. L 124 z 20 maja 2003 r.) prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa)

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

2.Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozowojowych, w zakresie:

  • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
  • opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
  • testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

3.Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 779 400,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 279 400,00 zł.