[LUBELSKIE] 4.2. - wyniki konkursu
- ogłoszono listę projektów pozytywnie ocenionych i zakwalifikowanych do dofinansowania

Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz zostały wybrane do dofinansowania. Dotyczy to projektów składanych w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Pełna lista projektów dostępna jest na stronie RPOWL.

Wszystkim naszym Klientom serdecznie gratulujemy!


Zespół SIGMA FINANCE Spółka z o.o.