[LUBELSKIE] 4.2 Informacja
o liczbie złożonych wniosków

Informacja dotycząca ilości złożonych wniosków i łącznej wartości wnioskowanego wsparcia złożonych projektów w ramach konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Liczba złożonych projektów: 305

Łączna wartość wnioskowanego wsparcia: 221 741 622,72 PLN

Wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs (w tym rezerwa 10%): 92 617 864,02 PLN