LUBELSKIE | 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
zmiana w formie dofinansowania

W ramach planowanego do ogłoszenia we wrześniu 2018 r. konkursu do Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że dofinansowanie będzie miało charakter pomocy zwrotnej zgodnie z zapisami art. 66 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 „Wsparcie EFSI przyjmuje formę dotacji, nagród, pomocy zwrotnej i instrumentów finansowych, bądź też ich kombinacji”. Pomoc zwrotna łączy w sobie elementy zarówno instrumentu finansowego (wsparcia podlegającego zwrotowi) oraz dotacji (wsparcia bezzwrotnego). Proporcja między obiema formami wsparcia może ulegać zmianie w trakcie realizacji danej inwestycji i jest ściśle powiązana z realizacją wskaźników. Projekty realizowane w ramach tego działania zakładały zwrot dofinansowania z możliwością jej umorzenia. Kwota zwrotu uzależniona będzie od realizacji osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

Założenie podstawowe, wynikające z kryteriów wyboru projektów:

Wartość wskaźnika Przychody ze sprzedaży nowych lub doskonalonych produktów/procesów musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych. Moment pomiaru przypada w terminie 12 miesięcy po zakończeniu finansowym realizacji projektu.

Zależność zwrotu dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia wartości wskaźnika Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów:

Osiągnięta wartość wskaźnika w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowalnych

Wartość zwrotu dofinansowania

Opis

< 25 %

100 %

W przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25 % wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania.

 

Będzie to stanowiło nieprawidłowość.

 

< 25% ; 30% )

50 %

W przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania.

 

Nie będzie stanowiło to nieprawidłowości, a umowa o dofinansowanie będzie podlegała aneksowaniu w zakresie kwoty wyliczonej pomocy.

 

< 30% ; 40% )

30 %

W przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów niekwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania.

 

Nie będzie to stanowiło nieprawidłowości, a umowa o dofinansowanie będzie podlegała aneksowaniu w zakresie kwoty wyliczonej pomocy.

 

< 40% ; 50% )

10 %

W przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania.

 

Nie będzie to stanowiło nieprawidłowości, a umowa o dofinansowanie będzie podlegała aneksowaniu w zakresie kwoty wyliczonej pomocy.

 

> 50 %

0 %

W przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

 

Poziom dofinansowania, wartość projektu oraz wkład własny

1. Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR, rozumiany jako % wydatków kwalifikowanych:

·       dla mikro i małych przedsiębiorstw: 70 %

·       dla średnich przedsiębiorstw: 60 %

2. Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jako % wydatków kwalifikowalnych:

·       dla mikro i małych przedsiębiorstw: 30 %

·       dla średnich przedsiębiorstw: 40 %

3. Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN

4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN

5. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

·       dla mikro i małych przedsiębiorstw: 2 000 000,00 PLN

·       dla średnich przedsiębiorstw: 3 000 000,00 PLN