[LUBELSKIE] 1.2 Badania celowe
- informacja o naborze

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17


Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.05.2017 r. do 30.06.2017 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.


Finanse

Badania przemysłowe:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %

średnie przedsiębiorstwa: 75 %

duże przedsiębiorstwa: 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %

średnie przedsiębiorstwa: 50 %

duże przedsiębiorstwa: 40 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 28 250 882,68 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 825 088,26 zł.