[ŁÓDZKIE] Wyniki oceny formalnej
V.1.2 Odnawialne źródła energii

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w dniach 26 sierpnia 2016 r. – 23 września 2016 r. w ramach konkursu otwartego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną jest dostępna pod tym [linkiem].


Naszym Klientom gratulujemy!