[ŁÓDZKIE] Ogłoszenie 26.07
IV.1.2 Odnawialne źródła energii


Wprowadzono zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów wydłużając ją do 212 dni roboczych od dnia 26 września 2016 r. tj. do dnia 31 lipca 2017 r. oraz w zakresie terminu rozstrzygnięcia Konkursu dla naboru PRLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 na wrzesień 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 zastrzega, iż zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem zgodnie z art. 41 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020