[ŁÓDZKIE] Nabór wniosków
- planowany nabór na projekty B+R przedsiębiorstw

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy. Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Planowany termin naboru wniosków: od 27 kwietnia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 r. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się takie typy beneficjentów jak:

przedsiębiorstwa

konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

badania przemysłowe: mikroprzedsiebiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%

eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%

prace przedwdrożeniowe: 50%

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 62 505 000,00 zł.