[ŁÓDZKIE] IV.1.2. OZE
- zakończono ocenę merytoryczną wniosków

Informujemy, iż zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zakończono ocenę formalna wniosków złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.01.-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 

Do dofinansowania wybrano 84 projekty. Wartość projektów ogółem wynosi 193 478 243,37 PLN, wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi ogółem 117 955 792,84 PLN. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dot. odnawialnych źródeł energii dostępna jest pod tym linkiem