LGD "Kraina wokół Lublina" 12.07
- środki na podejmowanie/rozwijanie działalności

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Zakres Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" obejmuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.


1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności" – limit 1 450 000 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

od 20 lipca do 18 sierpnia 2017r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00


3. Tryb składania wniosków

Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną - uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020


4. Forma wsparcia:

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:

• 75 000 zł w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

• 50 000 zł w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD nie wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem.


5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


6. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020


7. Informacja o wymaganych dokumentach

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych


8. Miejsce udostępnienia dokumentów

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w ogłoszeniu oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)