Konkurs ogłoszony - dotacje na rozwój przedsiębiorstwa
Konkurencyjność przedsiębiorstw woj. lubelskiego , Działanie 3.7

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłosiła
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

POMOC ZWROTNA

Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2019 r. do 31.01.2020 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.                Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub   ulepszonych produktów/usług;

2.                Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

3.                Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;

4.                Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

·                   mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %

·                   średnie przedsiębiorstwa: 60 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 153 527 500,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 7 676 375,00 zł.