Jednorazowa amortyzacja a kumulacja pomocy
Informacja dla beneficjentów

Pomoc de minimis a podwójne dofinansowanie

W kontekście udzielanego wsparcia na budowę instalacji oze oraz w odpowiedzi na pytania o możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych ( dot: instalacji OZE ) sfinansowanych z udziałem pomocy publiczne/ pomocy de minimis wyjaśniamy i przypominamy, że zgodnie z art. 65 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Zakaz podwójnego finansowania wydatków wynika również z Podrozdziału 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem służb audytowych i stosowaną przez Instytucje Zarządzające wykładnią, podwójne finansowanie wydatków zachodzi również w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. tytułem udzielonego dofinansowania). Ponadto w sytuacji, w której Beneficjent skorzysta z prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych powinien uzyskać zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis od właściwych organów skarbowych.

Instytucje Zarządzające coraz częściej wdrażają mechanizmy kontrolne w zakresie weryfikacji możliwości wystąpienia podwójnego finansowania oraz wysokości progów udzielonej pomocy de minimis, w tym np. przesyłając dane beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie, co umożliwia administracji skarbowej weryfikowanie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu oraz progów udzielanej pomocy de minimis.

W kontekście powyższego – należy pamiętać, że w/w analiza prowadzona jest w kontekście kumulacji pomocy i jej niedozwolonego przekroczenia