Informacja dla Beneficjentów LAWP
- zaszły zmiany zasad wdrażania RPO WL 2014-2020

Zgodnie z informacja LAWP w związku ze zmianą zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, spowodowaną wejściem w życie ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zobligowana jest zmienić zasady realizacji umów o dofinansowanie projektów, w związku z czym do wszystkich podpisanych dotychczas umów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą zawierane aneksy

Zmiany dotyczą zasad rozliczania projektów, zasad udzielania zamówień w projektach a także zawarcia w umowach o dofinansowanie szczegółowych zasad i postanowień dotyczących weryfikowalności wydatków. Z ujednoliconym tekstem umowy, który będzie załącznikiem do podpisywanych aneksów można zapoznać się na stronach LAWP. O terminie podpisania aneksu do umowy beneficjenci będą informowani.

Zachęcamy aby wejść na strony LAWP i zapoznać się z aktualnymi dokumentami.