[INFORMACJA]
- realizacja projektów

Informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2017 r. obowiązują zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

W związku z powyższym zmienia się sposób publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców, którzy zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności (wszystkie przedsiębiorstwa w ramach projektów objętych pomocą publiczna)  i rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (co oznacza, że nie mogą jeszcze skorzystać z właściwej bazy konkurencyjności - bo nie posiadają jeszcze numeru umowy o dofinansowanie) .  

Zapytania takie powinny być zamieszczane na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektów, a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego. 

Co ważne: nie może być to strona własna Wnioskodawcy,

tym samym - jeśli wnioskodawca chce przeprowadzić wybór wykonawcy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - powinien wystąpić do właściwej instytucji wdrażającej z zapytaniem o wskazanie na jakiej stronie instytucji należy dokonać zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.