DOTACJE Covid 19 woj. łódzkie
wsparcie dla przedsiębiorstw MŚP

DOTACJE  Covid 19 woj. łódzkie

Jeśli w przedsiębiorstwie odnotowano:

- spadek obrotów gospodarczych w przedsiębiorstwie lub wzrost zapasów w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19,

- potwierdzone dokumentami księgowymi i umowami zerwanie dotychczasowego łańcucha dostaw, uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej,

- zerwanie/rozwiązanie umowy o współpracy z dotychczasowymi partnerami finansowymi kontrahentami i znaczącymi klientami, którzy odpowiadają za minimum 30% obrotów;

- brak możliwości wykonywania podstawowej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19

To w ramach wsparcia w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP istnieje możliwość złożenia wniosku o dotację.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 czerwca 2020 r., a kończy 13 lipca 2020 r.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów: wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Finanse: Procent dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania udzielonej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu –  1 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Maksymalna kwota zaliczki w ramach przyznanej dotacji na etapie realizacji  - 80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.