BGK ogłasza konkurs.
Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował dokumentację konkursową dla czwartego naboru Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r.

(z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach których nabór wniosków odbywa się w następujących terminach: runda 1. od 15 lutego do 1 marca 2018 r. (do godziny 16:00); runda 2. od 8 marca do 5 kwietnia 2018 r. (do godziny 16:00); runda 3. od 12 kwietnia do 24 maja 2018 r. (do godziny 16:00) )

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  wrzesień 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmiotu zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

1/ zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego)

2/ zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu

3/ zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu

4/ zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

5/ zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

6/ pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych od dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej

7/ wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

6 000 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

550 000 000,00 zł