Sigma_Finance-logo
Aktualności, Dotacje

Krajowy Plan Odbudowy – kiedy ruszą pierwsze nabory?

Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wspieraniu gospodarek państw członkowskich. W dobie ogólnoświatowego kryzysu tym bardziej cenne jest, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności otrzymał z Unii fundusze na rozwój gospodarki, innowacje, ochronę środowiska, zieloną transformację, cyfryzację i zdrowie.krajowy plan odbudowy

Udostępnij ten artykuł:

Krajowy Program Odbudowy ma na celu odbudowanie strat, związanych z czasem pandemii, a także zbudowanie trwałej i konkurencyjnej gospodarki, a przez to wzrost poziomu życia w kraju w dłuższym horyzoncie czasowym. KPO zakłada szybki rozwój gospodarki niskoemisyjnej i opartej na rozwiązaniach cyfrowych.

Na co i dla kogo są środki z KPO? 

Największy procent środków z KPO ma być przeznaczony na inwestycje związane z zieloną energią, czyli na obszary zgrupowane pod hasłem „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” oraz „Zielona inteligentna mobilność”. Będą to środki przeznaczone na nowe inwestycje wzmacniające energetykę ekologiczną, czyli odnawialne źródła energii, technologie przyjazne przyrodzie i efektywne energetycznie. Część środków ma również zostać przeznaczona na ekologiczne ogrzewanie budynków i ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. W skład projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie lub preferencyjne pożyczki związane z zieloną energią, wchodzą m.in. wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, stworzenie inteligentnych sieci energetycznych, wdrażanie technologii wodorowych i zielone przekształcanie miast, w tym zadbanie o wodę w miastach i poza nimi. Łącznie inwestycje związane z zieloną energią mają do wykorzystania ponad 12 mld euro. 

Pod hasłem „Odporność i konkurencyjność gospodarki” kryją się projekty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, inwestycjami i wyższymi zarobkami, ale też pomoc rodzicom w powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy, ułatwienia dla firm pod względem prawnym i inwestycje w innowacje i nowoczesne technologie. Na te inwestycje przeznaczone jest ponad 4 miliardy euro.

Również 4 miliardy euro przewidziane jest na „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” – wyjątkowo dotknięty przez pandemię COVID-19 sektor ochrony zdrowia ma zostać doinwestowany przez nowy sprzęt dla szpitali, modernizację placówek medycznych, większą dostępność usług medycznych i wyszkolenie nowego personelu oraz rozwój przemysłu farmaceutycznego. 

Z kolei transformacja cyfrowa, mająca na celu usunięcie przeszkód utrudniających inwestycje w szybki internet, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i zwiększenie dostępu do nowoczesnej technologii dla gospodarki, edukacji i społeczeństwa, ma do dyspozycji nieco ponad 3 miliardy euro.

Środki z KPO będą mogły wykorzystywać przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i podmioty społeczno-gospodarcze.

Nabory do KPO

W drugiej połowie 2022 roku można spodziewać się naborów na projekty związane z wsparciem przygotowania terenów pod inwestycje, zagospodarowaniem przestrzennym, wsparciem przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, inwestycji w rolnictwie związanych z przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Otwarte będą również nabory na inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Niebagatelnym powodzeniem w czasach galopujących cen energii będą na pewno cieszyć się nabory do projektów związanych z OZE i budową farm wiatrowych na Bałtyku. Otwarte zostaną również konkursy związane z dostarczaniem szybkiego internetu.

W pierwszej połowie 2023 roku dodatkowo rozpoczną się konkursy na inwestycje dotyczące transportu publicznego i jego dostępności i nowoczesności, w tym cyfryzacji, oraz rozwoju potencjału sektora leków i wyrobów medycznych.

Konkretne informacje można znaleźć na stronach ministerstw odpowiednich dla danych inwestycji – Infrastruktury, Zdrowia, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju i Technologii. 

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!