Sigma_Finance-logo
OZE

Czy fundusze unijne odgrywają znaczącą rolę w rozwoju OZE w Polsce?

Odnawialne źródła energii i korzystanie z nich to globalny trend, w którym przoduje Europa. Odnawialna energia to energia czysta, oszczędzająca naturalne zasoby i wpływająca na poprawę stanu środowiska. Jednak Polska ma nadal jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej.

oze fundusze unijne

Udostępnij ten artykuł:

Alternatywne źródła energii do końca 2032 roku mają (według założeń Komisji Europejskiej) produkować co najmniej 32% energii całej Unii Europejskiej, a Polska ma wtedy produkować 21% za pomocą OZE. Nie powinno to sprawiać problemów, bo nasz kraj ma ogromny potencjał w rozwijaniu odnawialnych źródeł energii, jednak na przeszkodzie stoi brak konsekwentnej polityki państwa w tym kierunku i fundusze, a w zasadzie ich brak. Dlatego tak dużą rolę w przekształceniu naszego bilansu energetycznego z opartego o paliwa kopalne na oparty o OZE odgrywają i odgrywać będą fundusze unijne, które w tym pomagają.

Fundusze unijne na OZE

W latach 2014-2020 w Polsce funkcjonowały, dofinansowywane przez EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i EFS (Europejski Fundusz Społeczny), a także ze środków krajowych, Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Przeznaczone były na rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii – głównie fotowoltaiki, instalacji biomasowych i farm wiatrowych.

Fotowoltaika prosumencka odpowiadała tych latach za prawie 90% wartości projektów. Dlatego w lutym 2021 roku, w czasie negocjacji umowy partnerskiej z UE przewidziano kontynuację programów operacyjnych na lata 2021-2027. Unia Europejska przeznaczy na OZE ponad 170 miliardów euro w ramach RPO. Dodatkowe fundusze, które mamy do wykorzystania, to ponad 75 miliardów euro z Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje również:

  • program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, mający wspierać gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałać zmianom klimatu, i działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jego głównymi założeniami są zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użytkowych, zwiększenie udziału zielonej energii, poprawa jakości i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych, rozwój inteligentnych sieci gazowych, a także zmniejszenie emisji w transporcie. Pieniądze z Programu mogą wykorzystywać przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, podmioty świadczące usługi publiczne, właściciele budynków mieszkalnych, dostawcy usług energetycznych, organizacje pozarządowe i nie tylko. 
  • program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, koncentrujący się m.in. na energii i ochronie klimatu, z którego korzystać będą mogły województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów). Do skorzystania z programu uprawnione są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub zamierzające prowadzić działalność na wymienionych terenach, ośrodki innowacji, przedsiębiorstwa energetyczne czy jednostki samorządu terytorialnego. 
  • fundusze na odnawialne źródła energii, z których mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – na tworzenie elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. 
  • częściowe dotacje do domowych instalacji fotowoltaicznych z programu Mój Prąd, prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na wsparcie dla prosumentów zainteresowanych produkcją energii ze słońca

OZE – korzyści

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest sposobem na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery i przynosi efekty w skali lokalnej i globalnej. Nic dziwnego, że Unia Europejska stara się inwestować w zieloną energię przez wspieranie osób fizycznych, przedsiębiorców i samorządów w ich dążeniu do stosowania tańszej i czystszej energii. Warto korzystać z tych funduszy, by zapewnić sobie i przyszłym pokoleniom zdrowsze środowisko.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!