Sigma_Finance-logo
dotacje

Zwiększenie konkurencyjności MŚP w województwie łódzkim

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3:Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP.

innowacyjne firmy

Udostępnij ten artykuł:

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, które chcą inwestować w innowacje. Mogą otrzymać one środki na zakup niezbędnego sprzętu i technologii, a także innowacyjne szkolenia.

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcy mogą wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, co pozwoli im zwiększyć swoją konkurencyjność i pozyskać nowych klientów.

Poddziałanie II.3.1: Innowacje w łódzkich MŚP to ogromne możliwości wykorzystania innowacji w działalności gospodarczej, co z kolei pozwoli przedsiębiorcom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność  pomocy wynosi 35%.Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
– o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
– o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

b) dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność pomocy wynosi 85%.

Minimalna kwota dofinansowania – 500 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

39 552 951,81 zł 

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od 29.12.2022 r. do 18.01.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-231-innowacje-w-msp-9/

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!