Sigma_Finance-logo
OZE

Zakończenie oceny wniosków tzw. Covid w woj. lubelskim

RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 – Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

dotacje dla firm
dotacje dla firm

Udostępnij ten artykuł:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) poinformowała, że alokacja przeznaczona na działanie realizowane w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, została wyczerpana.

Celem działania było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. O pomoc w formie bezzwrotnej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, można było ubiegać się, biorąc udział w organizowanym przez LAWP naborze. W ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, przeprowadzonego 29 lipca 2020 r., złożonych zostało 15 840 wniosków na łączną kwotę wsparcia 513 558 719,31 PLN. Środki przeznaczone na dotacje dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które pierwotnie wynosiły 74 mln PLN, po ośmiokrotnym zwiększeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego alokacji, wzrosły do 114,4 mln PLN. Umożliwiło to weryfikację i ocenę 4112 wniosków.

W związku z wyczerpaniem alokacji, weryfikacja i ocena kolejnych wniosków z listy projektów złożonych w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 nie będzie już kontynuowana.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!