Sigma_Finance-logo

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, otwarty nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

granty-na-eurogranty

Udostępnij ten artykuł:

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację w ramach niniejszego postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

  1. Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
  2. Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-20273 przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dotację?

Wsparcie jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie projektów inwestycyjnych. Dotyczą one różnych aspektów, takich jak inwestycje produkcyjne, które prowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnych, rozbudowy zakładów, dywersyfikacji produktów/usług oraz zmiany sposobu produkcji/świadczenia usług. Celem tych inwestycji jest wzrost rozwoju i konkurencyjności MŚP na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Pomoc jest dostępna dla podmiotów, które realizują inwestycje na obszarze przygranicznym funkcjonalnym znajdującym się na zewnętrznej granicy UE, jak wskazano w Rozdziale IV załącznika nr 1 do programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027⃰. Oznacza to, że infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi znajdować się na tym konkretnym obszarze.

Termin składania wniosków o dotacje w ramach naboru

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 31 maja 2023 r. o godzinie 00:00 i trwa do 14 lipca 2023 r. do godziny 23:59.

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021, data złożenia (wysłania) wniosku zostanie uznana za datę wpływu do Instytucji Zarządzającej.

Szczegółowe informacje dostępne na tutaj: https://funduszeue.podkarpackie.pl/images/WP/2023/1_3_001/Reg_konkursu_-pas_przygraniczny-_27.04.2023.pdf

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!