Sigma_Finance-logo
dotacje

Wsparcie centrów przechowalnicza-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło nabór wniosków w programie “Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych”. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

wsparcie rolne

Udostępnij ten artykuł:

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie jest udzielane w celu budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych. Dotacja przeznaczona jest na rozwój infrastruktury służącej przechowywaniu i dystrybucji produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. W przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, wsparcie dotyczy inwestycji infrastrukturalnych związanych z przechowywaniem i dystrybucją artykułów rolno-spożywczych.

Dofinansowanie można przeznaczyć przede wszystkim na:

 • Budowę, rozbudowę i remont budynków.
 • Zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń.
 • Zakup nowych środków transportu wykorzystywanych w gospodarce magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania produktów na rynek.
 • Zakup oprogramowania komputerowego, na przykład do zarządzania procesami logistycznymi.

Koszty poniesione przez Wnioskodawcę od dnia 1 lutego 2020 r. oraz planowane do poniesienia po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia kwalifikują się do dofinansowania. Jednak całe przedsięwzięcie musi pozostać niezakończone, aby otrzymać refundację już poniesionych kosztów. Na przykład, przedsiębiorca może być w trakcie budowy nowego centrum dystrybucyjnego i ubiegać się o zwrot części kosztów związanych z zrealizowanymi pracami budowlanymi.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Osoby fizyczne,
 • Osoby prawne,
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • Podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Warunki ubiegania się o wsparcie:

 • Posiadanie numeru identyfikacyjnego zgodnie z ustawą o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie.
 • Budynki, budowle, maszyny, urządzenia lub środki transportu objęte wsparciem nie mogą być wykorzystywane do działań związanych z przetwarzaniem.
 • Wykonywanie co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotyczy to następujących branż:

 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
 • 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
 • 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
 • 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozadunku i przeładunku towarów, wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi, umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Ile wynosi limit wsparcia?

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi maksymalnie 15 000 000 zł dla ostatecznego odbiorcy wsparcia.

Jakie są minimalne kwoty wsparcia?

Minimalna wysokość wsparcia dla jednego przedsięwzięcia wynosi 250 000 zł.

W jakim okresie koszty są kwalifikowalne?

Koszty kwalifikowalne obejmują wydatki poniesione przez wnioskodawcę w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 października 2025 r. Koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane tylko w przypadku przedsięwzięć, które nie zostały zakończone w dniu składania wniosku.

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!