Sigma_Finance-logo
dotacje, OZE

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych
 • budynków zbiorowego zamieszkania
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
 • lokalnych sieci ciepłowniczych
 • lokalnych źródeł ciepła
termomodernizacja

Udostępnij ten artykuł:

Beneficjenci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora – lista banków kredytujących. Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu (wsparcie nie dotyczy inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków).

Kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wynosi nie mniej niż wysokość premii.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

 • 26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • 31 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE)
 • dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem

Jeśli inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego przyznano grant OZE (więcej informacji znajdziesz na stronie grantu OZE), wówczas wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostanie wykonane przedsięwzięcie OZE). 

Podwyższenie premii termomodernizacyjnej o grant termomodernizacyjny

Wysokość premii termomodernizacyjnej może zostać zwiększona z tytułu grantu termomodernizacyjnego – dodatkowego wsparcia w wysokości 10 proc. kosztów inwestycji przy głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

Jeśli w budynku, który jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Grant termomodernizacyjny – grant na poprawę efektywności energetycznej budynku

Grant termomodernizacyjny stanowi 10 proc. kosztów inwestycji i zwiększa wsparcie na głęboką i kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego.

Grant termomodernizacyjny:

 • zwiększa premię termomodernizacyjną – przysługuje na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • udzielany jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Warunki uzyskania grantu termomodernizacyjnego:

 • w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, oszczędności energii (z audytu energetycznego wynika spełnienie wymogów dotyczących wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) lub wymagań izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego budynku)
 • przysługuje, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

Ważna informacja

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej zwiększonej  grantem termomodernizacyjnym można składać w banku kredytującym do 30 czerwca 2026 r. (opcja grantu do zaznaczenia we wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej).

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/


Chcesz być na bieżąco i dowiedzieć się więcej na temat konkursów – zapisz się do newslettera lub napisz do nas!

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!