Sigma_Finance-logo
dotacje

Nabór wniosków – Wzrost konkurencyjności podlaskich firm

Zarząd Województwa Podlaskiego, będący Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bulb,Future,Technology,,Innovation,Background,,Creative,Idea,Concept,,Abstract,Technology

Udostępnij ten artykuł:

Nabór odbywać się będzie w ramach następującego priorytetu i działania:

Priorytet I: Badania i innowacje Działanie 1.5: Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw Typ projektów: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru uprawnione do aplikowania są przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów, które przyczynią się w największym stopniu do osiągnięcia celów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz szczególnego celu (iii) Priorytetu I, czyli wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Nabor obejmuje typ projektu: “Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP”, który będzie realizowany na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, które będą realizowane na obszarze 50 gmin z powiatów bezpośrednio graniczących z Białorusią (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki) i Rosją (suwalski), które doświadczają kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych. Wymienione gminy znajdują się w Załączniku nr I do programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz załączniku 6 a) do Regulaminu.

W jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, która umożliwia ubieganie się o dofinansowanie, wynosi 100 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 500 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu w ramach tego naboru wynosi:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny poziom wkładu własnego Beneficjenta, wyrażony jako procent wydatków kwalifikowanych projektu, wynosi:

  • 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 40% dla średnich przedsiębiorstw.

Pula środków na nabór wniosków wynosi ogółem 40 000 000,00 PLN.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia 2023 r. (od godz. 14:00) do 11 września 2023 r. (do godz. 23:59).

Szczegółowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-wzrost-konkurencyjnosci-podlaskich-przedsiebiorstw/

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!