Sigma_Finance-logo

Nabór wniosków – wzrost konkurencyjności łódzkich MŚP

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania FELD.01.05 o nazwie “Konkurencyjność MŚP”, związany z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.

dotacje unijne

Udostępnij ten artykuł:

Kto i na jaki cel może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Konkurs kierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (JST),
  • związków i stowarzyszeń (JST).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Obszary projektów uprawnionych do wsparcia finansowego to:

  • Wspomaganie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Promocja MŚP
  • Rozwinięcie usług dla firm (w tym o charakterze innowacyjnym) – usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez JST.

Jakie są kryteria wyboru projektów i działań?

Projekty podlegają ocenie w oparciu o kryteria ustalone przez Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów niekwalifikujących się do pomocy publicznej oraz projektów kwalifikujących się do pomocy de minimis wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikujących się.

Minimalna łączna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 złotych.

Jaka jest dostępna pula środków na naborze wniosków?

Łączna kwota przeznaczona na finansowanie projektów wynosi 21 000 000,00 złotych.

W jakim terminie można składać wnioski?

Nabór wniosków prowadzony będzie od 08.09.2023 do 26.09.2023

Szczegółowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-konkurencyjnosc-msp-1/

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!