Sigma_Finance-logo
dotacje

Nabór wniosków w ramach działania Infrastruktura energetyczna

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03, które dotyczy infrastruktury energetycznej.

Rodzaje projektów objętych naborem: Budowa oraz modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć.

infrastruktura energetyczna

Udostępnij ten artykuł:

Kto może składać wnioski?

W ramach procesu konkurencyjnej selekcji projektów otrzymujących dofinansowanie, uprawnione do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorstwa działające w sektorze dystrybucji energii elektrycznej, spełniające określone warunki określone w regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna, wsparciem objęte będą, między innymi, projekty inwestycyjne związane z inteligentnymi systemami elektroenergetycznymi. Głównym celem tych inwestycji w sektorze dystrybucji energii elektrycznej jest rozwijanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych, które pozwalają na ich integrację z odnawialnymi źródłami energii (OZE). W ramach naboru projektów mogą być składane wnioski dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych oraz stacji elektroenergetycznych na różnych poziomach napięć.

Aby uzyskać pozytywną ocenę projektu, koniecznym warunkiem jest uwzględnienie co najmniej trzech funkcjonalności przyczyniających się do rozwoju OZE lub elektromobilności spośród poniższych:

  1. Monitorowanie i wizualizacja obciążenia w czasie rzeczywistym.
  2. Kontrola przepływu mocy czynnej i biernej, w tym sterowanie źródłami rozproszonymi i komensatorami mocy biernej.
  3. Automatyczna kontrola poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali.
  4. Planowanie sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem elastyczności rozproszonych zasobów energetycznych.
  5. Dynamiczna rekonfiguracja sieci w celu zoptymalizowania jej działania.
  6. Automatyczna dostawa usług systemowych, w tym kontrola napięcia, częstotliwości i regulacja mocy biernej.
  7. Optymalizacja rozdziału mocy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i zdalnym.
  8. Zarządzanie pracą źródeł rozproszonych.
  9. Pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.
  10. Ładowanie pojazdów elektrycznych.

Jaki jest poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Dofinansowanie będzie obliczane z wykorzystaniem metody “no over-compensation”, co oznacza, że zostanie ustalone tak, aby zapewnić odpowiednią stopę zwrotu z kapitału, wynoszącą 4% w cenach stałych lub 9% w cenach bieżących. Jednak dofinansowanie to nie może przekroczyć 79,03% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zasady obliczania dofinansowania zostały określone w załączniku do Regulaminu dotyczącego wyboru projektów wybieranych w konkurencyjny sposób).

Jaka jest dostępna pulia środków na przyjęcie wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru wynosi 700 000 000,00 złotych (słownie: siedemset milionów złotych).

Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 02 października 2023 do 30 listopada 2023 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 23:59)

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!