Sigma_Finance-logo

Nabór wniosków w programie Energia dla Wsi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”.

energia dla wsi

Udostępnij ten artykuł:

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w społecznościach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Rodzaje inwestycji

1.W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:

 • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.))
 • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.)).

2. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:

 • elektrowni wodnych,
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW

3. W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej 10 MW:

 • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)
 • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 • elektrowni wodnych,
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji

Beneficjenci

Z programu mogą skorzystać:

 • spółdzielnie energetyczne, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członkowie, będący przedsiębiorcami,
 • powstające spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018  poz. 2073, z późn. zm.),
 • rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  • dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Terminy i sposoby składania wniosków

Wnioski należy składać w okresie od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub przed wyczerpaniem alokacji środków.

Przygotowane wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie („GWD”) oraz z podpisem, o którym mowa w Rozdziale 2 Regulaminu pozyskiwania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki na dofinansowanie inwestycji 4 art.

O złożeniu wniosku w terminie decyduje data wysłania wniosku przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŞiGW znajdującą się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgłoszenia otrzymane po terminie lub zawierające nieprawidłowe formularze zostaną odrzucone.

O wyniku oceny wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

Alokacja

Kwota alokacji programu 1 000 000,00 tyś. zł, w tym:

 • dla dofinansowania w formie pożyczki – do 515 000,00 tyś. zł
 • dla dofinansowania w formie dotacji – do 485 000,00 tyś. zł

Przy czym alokacja pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 100 000 tyś. zł, w tym:

 • dla dofinansowania w formie pożyczki – 51 500,00 tyś. zł
 • dla dofinansowania w formie dotacji – do 48 500,00 tyś. zł

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!