Sigma_Finance-logo
dotacje

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R w sektorze przemysłowym

Województwo Lubelskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w sektorze przemysłowym w ramach działania 1.3 “Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Close-up of female and male hands pointing at business document while discussing it

Udostępnij ten artykuł:

Cel projektu

Celem naboru jest wsparcie inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe, które prowadzą do opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub istotnie ulepszają już istniejące. Wsparcie finansowe będzie udzielane przedsiębiorstwom, które realizują projekty na własny rachunek, w tym również start-upom.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z dofinansowania mogą skorzystać:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
 • konsorcja przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł, a maksymalna 50 000 000 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej może pokryć nawet do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

 1. Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów,
 2. Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności), 
 3. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 4. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych), bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 
 6. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dodatkowo:

 1. Działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów, 
 2. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 3. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 
 4. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 15 maja 2023 roku do dnia 15 lipca 2023 roku za pośrednictwem systemu informatycznego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Województwa Lubelskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bit.ly/3AAiBdy

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!