Sigma_Finance-logo
OZE

Nabór wniosków dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania FELD.02.05, związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Proces wyboru projektów do dofinansowania zostanie przeprowadzony w ramach rywalizacji konkurencyjnej.

OZE dofinansowanie

Udostępnij ten artykuł:

Kto może składać wnioski?

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Działania FELD.02.05 to:

 1. Administracja rządowa.
 2. Duże przedsiębiorstwa.
 3. Jednostki naukowe.
 4. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Kościoły i związki wyznaniowe.
 7. Lasy Państwowe.
 8. Parki narodowe i krajobrazowe.
 9. MŚP (Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).
 10. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
 11. Organizacje pozarządowe.
 12. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 13. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 14. Uczelnie.
 15. Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energetyczne i spółdzielnie energetyczne.
 16. Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także TBS (Towarzystwa Budownictwa Społecznego).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach naboru będą uwzględniane następujące rodzaje projektów:

 1. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, łącznie z magazynami energii przeznaczonymi do obsługi konkretnego źródła Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
 2. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z jej integracją z siecią.
 3. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu pochodzących ze źródeł odnawialnych, działającej na potrzeby konkretnego źródła OZE.

Jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 39 897 535,87 euro (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć euro osiemdziesiąt siedem eurocentów), co odpowiada 176 000 000,00 złotym (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów złotych, zero groszy) według kursu euro równego 4,4113 złotego, obowiązującego na dzień 28 lipca 2023 roku.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%, przy czym maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi również 85%. Dofinansowanie z budżetu państwa w projekcie wynosi 0%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 18.08.2023 r., godz. 09:00 do 31.10.2023 r., godz. 23:59.

Szczegółowe informacje: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/6110-dzialanie-feld-02-05-odnawialne-zrodla-energii

————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami :

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!