Sigma_Finance-logo
dotacje

Krajowy Plan Odbudowy dla Przetwórstwa – Nabór wniosków nr A 1.4.1.KPO_1/22/01

Nawet do 15 milionów złotych zwrotu inwestycji dla zakładów przetwórczych i firm spożywczych!

17 października ARiMR uruchomił nabór dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Dofinansowane udzielane jest w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) – A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Nabór wniosków potrwa do 18 listopada 2022 r.

przetwory_rolnictwo_kpo

Udostępnij ten artykuł:

Wsparcia udziela się na:

 1. zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 2. zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;
 3. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
 • budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
 • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska (w tym instalacje OZE na obiektach związanych z działalnością związaną j/w tj. m . in. przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,)

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, jeżeli co najmniej w dniu złożenia wniosku:

 1. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia wdrożeniowego, tj. działalnością  gospodarczą w zakresie:
 • destylowania, rektyfikowania i mieszania alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 11.01.Z,
 • produkcji pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.04.Z,
 • produkcji piwa, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.05.Z,
 • produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 12.00.Z.;
 1. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.); 
 1. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Wsparcie może być udzielone podmiotom wymienionym w ust. 2, jeżeli:

 1. przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 17 rozporządzenia nr 702/2014;
 2. przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 rozporządzenia nr 1388/2014;  
 3. przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesu produkty nierolne (nieobjęte Załącznikiem I do TFUE) – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia 651/2014.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków; 
 2. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 3. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów  fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 4. zakupu nowych maszyn i urządzeń  do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin , które są przeznaczone do przewozu:
 • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników, c)    zwierząt przeznaczonych do uboju;
 1. zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 2. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych; 
 3. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się

 1. podatku od towarów i usług (VAT);
 2. zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;( inne jak najbardziej tak); 
 3. wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony; 
 4. zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi:

 1. 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa; 
 2. 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa; 
 3. 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. 

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

Wsparcie jest udzielane w formie:

 1. refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia:
 • płatności częściowej, wypłacanej po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia (maksymalnie dopuszcza się realizację przedsięwzięcia w 4 etapach), 
 • płatności końcowej, wypłacanej po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia;  
 1. zaliczki na realizację przedsięwzięcia – dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nierozpoczętych przed dniem złożenia wniosku i wnioskodawców, którzy wystąpili o przyznanie i wypłatę zaliczki we wniosku (nie dotyczy ponoszenia kosztów ogólnych, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 8 dotyczących przygotowania do realizacji przedsięwzięcia).

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji na poziomie: 

 1. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pomocy publicznej udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 702/2014 na inwestycje w zakresie przetwarzania produktów rolnych i wytwarzania w ramach tego procesu produktów rolnych lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
 2. do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pomocy publicznej udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1388/2014 na inwestycje w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury;
 3. określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu – nie wyższym niż 50 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pomocy publicznej udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 651/2014, na inwestycje w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych (nieobjętych Załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zaliczka jest przyznawana w wysokości do 50% wartości wsparcia.

Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie przez wnioskodawcę dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej:

 • w przypadku podmiotów, które wykonują działalność objętą wsparciem krócej niż 3 lata – dla zaliczki w wysokości powyżej 1 000 000 zł; 
 • w przypadku pozostałych podmiotów – dla zaliczki w wysokości powyżej 3 000 000 zł.

Do wniosku dołącza się: 

 1. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa wnioskodawcy sporządzone na wzorze opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, potwierdzające spełnianie definicji mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP);
 2. dokument albo dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne albo zależne nieruchomości, w której będzie realizowane przedsięwzięcie, z wyjątkiem przypadków gdy stan prawny do nieruchomości jest możliwy do ustalenia na podstawie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2022 r. poz. 1728) –  jeśli dotyczy;
 3. oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości lub jej części o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku gdy będzie ono realizowane na nieruchomości niestanowiącej własności wnioskodawcy albo stanowiącej przedmiot współwłasności/współposiadania wnioskodawcy, sporządzone na wzorze opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – jeśli dotyczy;
 1. biznesplan wraz ze sprawozdaniami finansowymi; 
 2. kosztorys inwestorski w przypadku, gdy przedsięwzięcie dotyczy budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją;
 3. kopie 2 ofert lub innych dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku w odniesieniu do każdego planowanego kosztu, którego wysokość przekracza 20 tys. złotych netto – w przypadku gdy przedsięwzięcie dotyczy zakresu innego niż budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją;
 1. kopie faktur wraz z dowodami zapłaty dla kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku o objęcie wsparciem – jeśli dotyczy;
 2. promesę kredytową lub umowę kredytową – w przypadku korzystania z kredytu bankowego;
 3. oświadczenie współmałżonka lub wspólnika spółki cywilnej lub współwłaściciela nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sporządzone na wzorze opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – jeśli dotyczy;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o objęcie wsparciem oraz na zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego zgodnie z reprezentacją wnioskodawcy – jeśli wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej. 

Do postępowania w zakresie wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem i ponownej oceny przedsięwzięcia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem art. 24 oraz przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów, które stosuje się odpowiednio.

Agencja może unieważnić nabór wniosków, po uzyskaniu zgody Ministra, jedynie w wyjątkowych sytuacjach np. wprowadzenia istotnych zmian w dokumentach zawartych w Regulaminie w wykazie podstawowych dokumentów, w szczególności aktów prawnych mających zastosowanie do udzielania wsparcia, uniemożliwiających dalsze prowadzenie oceny przedsięwzięć. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o unieważnieniu naboru wniosków.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wniosek składa się od dnia 17 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. W przypadku wyczerpania środków na działanie Agencja może zakończyć nabór przed terminem określonym w ust. 1, o czym jest zobowiązana poinformować na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.
 2. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego przesłania do Agencji poprzez PUE.
 3. Wnioskodawca składa wniosek za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez Agencję na PUE. Złożenie wniosku w inny sposób będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
 4. Uwierzytelnienie wnioskodawcy w procesie składania wniosku odbywa się poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem numeru EP, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 7 Regulaminu, będącego loginem oraz kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
 5. Wypełniając formularz wniosku udostępniony na PUE wnioskodawca jest zobowiązany do korzystania z instrukcji wypełniania wniosku, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji z chwilą udostępnienia wniosku w systemie teleinformatycznym Agencji. 
 6. Korespondencja pomiędzy Agencją a wnioskodawcą prowadzona jest przy użyciu PUE, na co wnioskodawca wyraża zgodę, składając wniosek, z zastrzeżeniem dotyczącym sposobu złożenia weksla, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 1, który należy złożyć w formie papierowej w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia. 
 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, dotyczącego świadomości skutków niezachowania formy korespondencji wskazanej w ust. 7.
 2. Załączniki do wniosku składanego za pomocą formularza wniosku udostępnionego na PUE, stanowiące dokumenty sporządzone:
 • przez wnioskodawcę  – nie wymagają podpisu;
 • przez osoby trzecie w postaci elektronicznej – dołącza się opatrzone przez te osoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w formie załączonego skanu dokumentu w przypadku, gdy dokument w formie papierowej podpisany został podpisem własnoręcznym.
 1. Za skuteczne złożenie dokumentacji w toku procedury ubiegania się o wsparcie, w tym wniosku oraz załączników, odpowiedzialność ponosi wnioskodawca. 
 2. Wnioskodawca przechowuje całość dokumentacji objętej złożonym wnioskiem od daty jego złożenia do upływu okresu wskazanego w umowie.
 3. Wnioskodawca może w każdej chwili wycofać wniosek za pośrednictwem PUE.

W celu zachowania przejrzystości stosowania podstaw prawnych do udzielania pomocy publicznej w przypadku, w którym wnioskodawca zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia na przetwarzanie produktów rolnych (objętych Załącznikiem I do TFUE) oraz na inwestycje w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych (nieobjętych Załącznikiem I do TFUE), należy złożyć dwa odrębne wnioski o objęcie wsparciem w ramach jednego naboru. 

Oznacza to, że wnioskodawca składa odrębne wnioski o objęcie wsparciem na: 

 • zakres rzeczowy związany z przetwarzaniem produktów rolnych i wytwarzaniem w ramach tego procesu produktów rolnych lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych lub na przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakres rzeczowy związany z przetwarzaniem produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!