Sigma_Finance-logo
OZE

Konkurs – Nowe technologie w zakresie energii

Trwa nabór wniosków do II konkursu – Nowe technologie w zakresie energii, który powstał by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

technologie nowej energii

Udostępnij ten artykuł:

W efekcie działania te powinny przyczynić się do zwiększenia o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii w ogólnym miksie energetycznym kraju. 

Cele programu

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

  • wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
  • rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
  • obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Beneficjenci

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 9 miesięcy,
  • Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji do 2 lat,
  • Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi: 

  • dla fazy I do 100 tys. zł
  • dla fazy II do 15 mln zł
  • dla fazy III do 80 mln zł

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 30 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie gov.pl.

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!