Sigma_Finance-logo
dotacje

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, woj. mazowieckie

ProjektWprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług” dla województwa mazowieckiego ma na celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Celem projektu jest również wsparcie przedsiębiorców w zwiększeniu konkurencyjności, wzmocnieniu innowacyjności i efektywności ich działalności.

nowy produkt na ru=ynku

Udostępnij ten artykuł:

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dotacji na wsparcie wprowadzania nowych lub ulepszonych produktów lub usług na rynek, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy, rozwoju regionalnego oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt obejmuje również wsparcie w zakresie szkoleń, doradztwa, tworzenia nowych miejsc pracy i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług” skierowany jest małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, które będą mogły skorzystać z dotacji na wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług na rynek. O dotacje będą mogły ubiegać się firmy, które spełniają określone kryteria – aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – i są zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

  • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 900 000,00 PLN.

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od 02.01.2023 r. do 23.01.2023 r.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

6 345 849 EUR (29 654 152,38 PLN)

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-innowacje-w-msp-6/

_____________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku? Skontaktuj się z nami – telefonicznie 📞 81 459 43 28 lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!